ข้อตกลงการใช้บริการ

ในการใช้บริการ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริการนี้​”) บนเว็บไซต์ของบริษัท (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “เว็บไซต์”) ซึ่งดำเนินการโดย บริษัท Im จำกัด (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัท”) มีข้อตกลงการใช้บริการ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “ข้อตกลง”) ดังต่อไปนี้:

ข้อตกลงการใช้บริการ

ข้อตกลงนี้จะใช้กับทุกรายการที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการนี้
เมื่อผู้ใช้ใช้บริการนี้​จะถือว่าได้ยอมรับข้อตกลงนี้แล้ว

การเปลี่ยนแปลงข้อตกลง

บริษัทอาจทำการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหรือได้รับความยินยอมจากผู้ใช้

การใช้บริการนี้​

ผู้ใช้จะสามารถใช้บริการนี้ได้ตามข้อตกลงและข้อกำหนดของบริษัท

การลงทะเบียนผู้ใช้

เมื่อใช้บริการนี้​ ผู้ใช้สามารถลงทะเบียนเป็นสมาชิกด้วยแบบฟอร์มที่บริษัทกำหนด

การจัดการ ID สมาชิกอินเทอร์เน็ตและรหัสผ่าน

ข้อห้าม

เมื่อใช้บริการนี้​ ผู้ใช้จะต้องไม่กระทำการดังต่อไปนี้
หากมีการละเมิดการกระทำที่ต้องห้าม ท่านอาจต้องรับโทษทางอาญาและค่าชดเชยความเสียหายตามประมวลกฎหมายอาญา กฎหมายการใช้คอมพิวเตอร์โดยไม่ได้รับอนุญาต กฎหมายเครื่องหมายการค้า​ กฎหมายลิขสิทธิ์และรหัสการค้า เป็นต้น

การระงับบริการนี้ของบริษั​ท​สำหรับผู้ใช้และการยกเลิกการลงทะเบียนสมาชิก

1. หากผู้ใช้ละเมิดข้อตกลงนี้หรือบริษัทเห็นว่ามีความไม่เหมาะสม ทางบริษัทสามารถจำกัดหรือระงับการให้บริการนี้ หรือลบการลงทะเบียนการใช้โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้ทราบล่วงหน้า

2. ในการใช้บริการนี้ อาจขอให้มีการแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หากทางบริษัทเห็นว่าจำเป็น

3. ไม่สามารถลบข้อมูลที่จำเป็นซึ่งขึ้นอยู่กับการร้องขอด้านกฎหมายและอื่นๆ ได้แม้ในกรณีที่ออกจากการเป็นสมาชิกหรือลบการลงทะเบียนสมาชิกไปแล้วก็ตาม

เกี่ยวกับการใช้​ Cookie​

เว็บไซต์นี้ใช้ “Cookie (คุกกี้)” เพื่อให้บริการที่ดีที่สุดแก่ลูกค้า
นอกจากนี้ ทางบริษัทอาจอ้างอิงดูข้อมูล Cookie เพื่อนำข้อมูล Cookie มาใช้เป็นข้อมูลทางการตลาด
Cookie คือ ข้อมูลที่ระบุคอมพิวเตอร์ที่ท่านใช้อยู่แต่ไม่มีข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ
โดยปกติท่านสามารถปิดการใช้งาน​ Cookie​ โดยเปลี่ยนการตั้งค่าที่เบราว์เซอร์ของท่าน แต่ในกรณีนี้ ท่านอาจไม่สามารถใช้บริการนี้ของบริษั​ท​ในเว็บไซต์นี้ได้ตามปกติ

ข้อควรระวังอื่น ๆ

ทางบริษัทขอปฏิเสธการสั่งซื้อเพื่อขายต่อหรือการทำกำไร หรือเพื่อเตรียมนำไปขายต่อทำกำไร
บริษัทจะไม่รับผิดชอบสินค้าบนเว็บไซต์ประมูล เว็บไซต์การค้า หรือเว็บไซต์ส่วนบุคคล แม้ว่าสินค้านั้นเป็นของบริษัท

ลิขสิทธิ์และอื่นๆ

ลิขสิทธิ์ สิทธิ์ในเครื่องหมายการค้าและสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาในเว็บไซต์นี้ (ภาพ ภาพประกอบ ข้อความ เป็นต้น) ทั้งในอดีตและปัจจุบัน ทั้งหมดเป็นของบริษัทหรือเจ้าของผู้ถือสิทธิ์นั้น ๆ เช่น ลิขสิทธิ์
ฉะนั้น ห้ามพิมพ์ซ้ำ คัดลอก หรือนำมาใช้ซ้ำโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัท

สำหรับข้อมูลที่ผู้ใช้ส่งมายังบริษัทนั้น บริษัทได้รับสิทธิ์ในการใช้และอาจทำการเผยแพร่ในเอกสารบริษัท แผ่นพับหรือเว็บไซต์ เป็นต้น

การโอนสิทธิ

ผู้ใช้ไม่สามารถโอนสิทธิ์ในการรับบริการนี้ของบริษั​ท​หรือสิทธิ์อื่นใดที่มอบให้แก่ผู้ใช้

การซื้อผลิตภัณฑ์

ผู้ใช้สามารถซื้อผลิตภัณฑ์ด้วยการใช้บริการนี้ หากต้องการซื้อผลิตภัณฑ์ ให้ผู้ใช้ทำตามขั้นตอนการสั่งซื้อที่บริษัทกำหนด สำหรับผลิตภัณฑ์บนแคตตาล็อกจะต้องสั่งซื้อตามขั้นตอนการสั่งซื้อที่อธิบายไว้ในแคตตาล็อก
อาจมีกรณีที่ไม่สามารถรับคำสั่งซื้อได้ เมื่อพบความบกพร่องที่ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ฯลฯ ในตอนสั่งซื้อ และไม่สามารถติดต่อไปยังผู้ใช้งานได้
อีกทั้งนอกเหนือจากเรื่องดังกล่าว หลังรับคำสั่งซื้อแล้ว อาจมีกรณีที่ปฏิเสธคำสั่งซื้อเนื่องจากการตัดสินใจของทางบริษัทหรือด้วยเหตุผล เช่น มีการละเมิดข้อตกลงนี้ จึงเรียนไว้เพื่อโปรดทราบ

การชำระเงิน

จำนวนการชำระเงินและวิธีการชำระเงินสำหรับบริการนี้ของบริษั​ท​จะเป็นไปตามแบบฟอร์มสั่งซื้อของแต่ละผลิตภัณฑ์และคู่มือการใช้งาน
เมื่อผู้ใช้ชำระเงินด้วยบัตรเครดิต ผู้ใช้จะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดสัญญาระหว่างผู้ใช้กับบริษัทบัตรเครดิต ในกรณีที่เกิดข้อพิพาทระหว่างผู้ใช้กับบริษัทบัตรเครดิต ทั้งสองฝ่ายจะต้องแก้ไขข้อพิพาทและทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใด ๆ
อาจมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อจัดส่งหรือมีกรณีที่ร้องขอให้เปลี่ยนแปลงวิธีการชำระเงินด้วยการตัดสินใจของทางบริษัทหลังรับคำสั่งซื้อ ซึ่งขึ้นอยู่กับสถานการณ์การชำระเงินและสถานการณ์การสั่งซื้อ นอกจากนี้เนื่องจากกรณีดังกล่าวนี้จึงอาจมีการเปลี่ยนแปลงกำหนดการส่งสินค้า

การจัดการข้อมูล

หากผู้ใช้เห็นว่าข้อมูลที่โพสต์บนเว็บไซต์นี้มีความจำเป็น บริษัทสามารถลบเนื้อหาที่ส่งผ่านบริการนี้หรือเปลี่ยนตำแหน่งการโพสต์  บริษัทมีสิทธิ์ในการลบเนื้อหาที่ละเมิดข้อตกลง​ รวมถึงสิทธิ์ในการลบเนื้อหาที่บริษัทพิจารณาแล้วว่ามีปัญหา

การหยุดให้บริการ

ในการดำเนินการและการจัดการบริการนี้ บริษัทอาจเปลี่ยนแปลง เพิ่ม ระงับหรือยกเลิกบริการโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้ทราบล่วงหน้าหรือได้รับความยินยอมจากผู้ใช้ในกรณีดังต่อไปนี้ นอกจากนี้ บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากผู้ใช้เนื่องจากการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงบริการนี้

ข้อยกเว้นความรับผิดชอบ

บริษัทจะได้รับการยกเว้นความรับผิดชอบโดยประมวลผลจากสำนักงานตามรายละเอียดที่ผู้ใช้ลงทะเบียนไว้

ศาลที่มีอำนาจการตัดสิน

กฎหมายที่ใช้บังคับ

การจัดทำข้อตกลง ประสิทธิผล การปฏิบัติตามและการตีความข้อตกลงเหล่านี้จะอยู่ภายใต้กฎหมายของประเทศญี่ปุ่น

การบ่งบอกเกี่ยวกับการขาย

ตามกฎหมายเชิงพาณิชย์ ข้อมูลการขายของเว็บไซต์มีดังต่อไปนี้

460-1 Yokoi, Konan-cho, Takamatsu-shi, Kagawa 761-8589, Japan
บริษัท Im จำกัด
ประธานบริษัท Masamitsu Ishitsuka
อีเมลแอดเดรส: world@ij-g.jp (ภาษาอังกฤษเท่านั้น)