นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท Im จำกัด (ต่อไปนี้เรียกว่า “บริษัท”) เชื่อว่าข้อมูลส่วนบุคคลควรได้รับการจัดการด้วยความระมัดระวังภายใต้ปรัชญาการเคารพในลักษณะเฉพาะของบุคคล การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลเป็นพื้นฐานในการทำกิจกรรมทางธุรกิจของบริษัทซึ่งถือเป็นความรับผิดชอบต่อสังคม และพยายามปกป้องสิทธิของบุคคลและปฏิบัติตามกฎหมายข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล นอกจากนี้บริษัทจะสร้างระบบการจัดการการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลตามนโยบายที่แสดงด้านล่าง และรับรู้แนวโน้มเทคโนโลยี ITล่าสุด การเปลี่ยนแปลงของความต้องการทางสังคม การเปลี่ยนแปลงในสภาพแวดล้อมการจัดการ ไปพร้อมกับการปรับปรุงสิ่งเหล่านี้อยู่เสมอ บริษัทขอประกาศ ณ ที่นี่ว่าจะพยายามทำงานกันอย่างเต็มที่ทั้งองค์กร

วันที่ประกาศ: 24 มิถุนายน พ.ศ.​ 2562
วันที่แก้ไขล่าสุด: 1 เมษายน พ.ศ.​ 2565
บริษัท Im จำกัด
ประธานบริษัท Masamitsu Ishitsuka

การรับ​ การใช้และการส่งมอบข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท​ได้รับ​ข้อมูล​ ใช้ข้อมูล​และให้ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าและพนักงานอย่างเหมาะสม จำกัดขอบเขตที่จำเป็นสำหรับการดำเนินธุรกิจที่ถูกกฎหมายในเครื่องสำอางและธุรกิจสั่งซื้อทางไปรษณีย์อาหารเพื่อสุขภาพ ฯลฯ บริษัท​จะไม่จัดการข้อมูลส่วนบุคคลเกินขอบเขตที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการใช้งาน (ใช้นอกวัตถุประสงค์) นอกจากนี้บริษัท​จะดำเนินมาตรการเพื่อป้องกันการใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต

การจัดการข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสม

เพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต การสูญเสีย ความเสียหาย การปลอมแปลงและการรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทได้ใช้มาตรการความปลอดภัยที่เหมาะสม ใช้ทรัพยากรในการจัดการที่สอดคล้องกับสถานการณ์ทางธุรกิจเพื่อสร้างระบบความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ หากพบว่าการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลมีปัญหา จะดำเนินการแก้ไขทันที

ระบบการจัดการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคล

จากการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมของบริษัท บริษัทจะทำการตรวจสอบระบบการจัดการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสมในเวลาที่เหมาะสมและผลักดันการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

วัตถุประสงค์ในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ วันเดือนปีเกิด อีเมลและข้อมูลสถานะการทำธุรกรรมกับบริษัทเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ แนวทางที่รัฐบาลกำหนดและมาตรฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคล นอกจากนี้จะจัดตั้งผู้ดูแลการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้แน่ใจว่ามีการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสม และอบรบให้ความรู้กับพนักงาน ทำการตรวจสอบไปพร้อมกับการทบทวน ปรับปรุงและพัฒนาการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลอย่างสม่ำเสมอให้ดีที่สุด

การมอบข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ลูกค้าให้บริษัทจะไม่มีการส่งมอบหรือเปิดเผยต่อบุคคลที่สาม ยกเว้นในกรณีต่อไปนี้

การฝากจัดการข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ลูกค้ามอบให้ บริษัทอาจทำการฝากดูแลจัดการกับบริษัทรับดูแลจัดการที่ได้ทำสัญญาตกลงการรักษาความลับเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลภายในขอบเขตที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการใช้งานตามที่ได้แจ้งให้กับลูกค้า

เกี่ยวกับการใช้​ Cookie​

“Cookie (คุกกี้)” เป็นข้อมูลที่จัดเก็บโดยอัตโนมัติในคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้เว็บไซต์ บริษัทจะพยายามปฏิบัติตามกฎหมายของเขตที่เกี่ยวข้องกับการใช้ “Cookie (คุกกี้)” นอกจากนี้ บริษัทอาจเข้าดู Cookie เพื่อใช้ข้อมูล Cookie เป็นข้อมูลการตลาด โดยปกติท่านสามารถปิดการใช้งาน Cookie โดยเปลี่ยนการตั้งค่าเบราว์เซอร์ของท่าน แต่ในกรณีนี้ท่านอาจไม่สามารถใช้บริการนี้ในเว็บไซต์นี้ได้ตามปกติ

สิทธิ์ความเป็นส่วนตัวของข้อมูลของสหภาพยุโรป

หากมีการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลภายในสหภาพยุโรปหรือผู้อยู่อาศัยในสหภาพยุโรป สิทธิ์บางประการได้รับการประกันความปลอดภัยภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลทั่วไปของสหภาพยุโรป สิทธิ์เหล่านี้รวมถึงสิทธิ์ในการเข้าถึง แก้ไข และลบข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บไว้ บริษัทจะให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามขอบเขตที่กฎหมายที่บังคับใช้กำหนดอย่างสมเหตุสมผลและทำตามขั้นตอนที่เหมาะสมเพื่อให้ท่านสามารถแก้ไขแก้ไขหรือลบข้อมูลของท่านได้

การเปิดเผย แก้ไข ระงับการใช้งาน ร้องเรียน สอบถามข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะตอบข้อร้องเรียนและการปรึกษาหารือเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลโดยทันทีและด้วยความจริงใจ นอกจากนี้ สำหรับขั้นตอนการเปิดเผย แก้ไข ระงับการใช้งาน รวมถึงการร้องเรียนและสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน กรุณาติดต่อไปที่ศูนย์ติดต่อสอบถาม ด้านล่างนี้

[ศูนย์ติดต่อสอบถาม]
ศูนย์ติดต่อสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล บริษัท Im จำกัด
460-1 Yokoi, Konan-cho, Takamatsu-shi, Kagawa 761-8589, Japan
อีเมลแอดเดรส: world@ij-g.jp (ภาษาอังกฤษเท่านั้น)

การจัดการข้อมูลส่วนบุคคล

วัตถุประสงค์ในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท

 1. วัตถุประสงค์ของการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับโดยตรงจากบุคคลที่เป็นเอกสารลายลักษณ์อักษร (รวมถึงทางเว็บไซต์และอีเมล)
  ก่อนที่จะรับข้อมูล จะมีการระบุอย่างชัดเจนถึงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลบนเว็บไซต์หรือเป็นเอกสารลายลักษณ์อักษร
 2. วัตถุประสงค์ของการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากวิธีการอื่นนอกเหนือจากวิธีการที่กล่าวข้างต้น
  หมวดหมู่ วัตถุประสงค์ในการใช้งาน
  ข้อมูลลูกค้าส่วนบุคคล เพื่อการจัดการประวัติการใช้งาน
  เพื่อรับรองการติดต่อสอบถาม
  ข้อมูลติดต่อซัพพลายเออร์ เพื่อยืนยันรายละเอียดการสั่งซื้อ (เช่น บันทึกการสื่อสาร เป็นต้น)
  ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากลูกค้าตามสัญญาธุรกิจ เพื่อการทำงานที่ได้รับมอบหมายอย่างเหมาะสม

การเผยแพร่เรื่องที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรักษาไว้

เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรักษาไว้ หน่วยงานด้านล่างนี้จะให้บริการแจ้งวัตถุประสงค์การใช้งาน การเปิดเผย การแก้ไขเนื้อหา การเพิ่มเติมหรือการลบ การระงับการใช้งาน การร้องขอให้ลบและการระงับการให้แก่บุคคลที่สาม (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “คำร้องขอ”)

 1. ชื่อบริษัท
  บริษัท Im จำกัด
 2. ผู้ดูแลรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
  ชื่อผู้ดูแลรักษา: Kazuo Kamei
  แผนก: เจ้าหน้าที่บริหาร ผู้จัดการฝ่ายบริหารธุรกิจ
  ที่อยู่สำหรับติดต่อ: 460-1 Yokoi, Konancho, Takamatsu City, Kagawa Prefecture
 3. วัตถุประสงค์ในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บไว้ทั้งหมด
  หมวดหมู่ วัตถุประสงค์ในการใช้งาน
  ข้อมูลลูกค้าส่วนบุคคล เพื่อสนับสนุนผู้ใช้
  เพื่อการจัดการประวัติการใช้งาน
  เพื่อแนะนำข้อมูลเกี่ยวกับบริการของบริษัท
  เพื่อรับรองการติดต่อสอบถาม
  ข้อมูลติดต่อซัพพลายเออร์ เพื่อยืนยันรายละเอียดการสั่งซื้อ (เช่น บันทึกการสื่อสาร เป็นต้น)
  ข้อมูลพนักงานของบริษัท เพื่อการจัดการบุคลากรของพนักงานบริษัท การจัดการหน้าที่ การจัดการสุขภาพ การจัดการความปลอดภัย
  ข้อมูลเกี่ยวกับผู้สมัครงานของบริษัท เพื่อติดต่อผู้สมัครงานและเพื่อการจัดการการสรรหาบุคคลากรของบริษัท
  ข้อมูลส่วนบุคคลที่เฉพาะเจาะจง เพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้งานที่กำหนดไว้ในกฎหมายเลข
 4. สถานที่ส่งคำร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรักษาไว้
  ศูนย์ติดต่อสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล บริษัท Im จำกัด
  460-1 Yokoi, Konan-cho, Takamatsu-shi, Kagawa 761-8589, Japan
  อีเมลแอดเดรส: world@ij-g.jp (ภาษาอังกฤษเท่านั้น)
 5. องค์กรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับอนุญาต
  ในปัจจุบันไม่มีองค์กรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับอนุญาตที่บริษัทเป็นสมาชิก
 6. ขั้นตอนการปฏิบัติตามคำร้องขอให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรักษาไว้
  1. คำขอให้เปิดเผยข้อมูล
   สำหรับคำขอให้เปิดเผยข้อมูล กรุณาติดต่อฝ่ายสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้น
  2. ขั้นตอนการขอเปิดเผยข้อมูล
   1. หลังจากได้รับคำขอ บริษัทจะส่งแบบฟอร์มเอกสารที่กำหนด “เอกสารเรียกเก็บค่าคำร้องสำหรับการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล”
   2. กรณียื่นร้องขอโดยตัวแทนด้วยการกรอกข้อมูลลงในเอกสารคำร้อง กรุณายื่นเอกสารยืนยันการเป็นตัวแทน และธนาณัติทางไปรษณีย์สำหรับค่าดำเนินการ (กรณีขอให้เปิดเผยข้อมูลและการแจ้งเตือนการใช้งานเท่านั้น) และส่งไปที่ฝ่ายสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบุไว้ข้างต้น
   3. หลังจากได้รับเอกสารเรียกเก็บค่าคำร้องข้างต้นแล้ว ทางบริษัทจะทำการติดต่อสอบถามข้อมูลที่สามารถยืนยันตัวตนที่ลูกค้าได้ลงทะเบียนไว้ประมาณ 2 รายการ (เช่น หมายเลขโทรศัพท์และวันเดือนปีเกิด เป็นต้น) เพื่อยืนยันตัวตนของลูกค้า
   4. ตามกฎทั่วไป คำตอบจะถูกส่งไปยังลูกค้าตัวจริงด้วยเอกสารที่เป็นลายลักษณ์อักษร (จดหมายปิดผนึก)
  3. ในกรณีที่เป็นการร้องขอจากตัวแทน กรณีที่ผู้ร้องขอเป็นตัวแทนร้องขอเปิดเผยข้อมูลยืนยันความเป็นตัวแทน โปรดแนบเอกสารต่าง ๆเพื่อพิสูจน์ว่าเป็นตัวแทนจริงมาด้วย โดยให้มีข้อมูลที่อยู่ถาวรทั้งเขตเมืองจังหวัดรวมอยู่ในเอกสารแต่ละฉบับ และข้อมูลนั้นให้จัดการด้วยหมึกดำ นอกจากนี้ กรุณาส่งเอกสารแต่ละฉบับโดยไม่มีหมายเลขส่วนตัวหรือทำด้วยการพิมพ์
   1. เอกสารรับรองแสดงการเป็นตัวแทน

    จดหมายมอบอำนาจ (ฉบับจริง)
    สำเนาต่าง ๆ
    ทะเบียนบ้าน
    ใบรับรองที่อยู่อาศัย (สิ่งที่ระบุความสัมพันธ์)
    เอกสารทางราชการอื่น ๆ ที่สามารถใช้เพื่อยืนยันสิทธิ์ตัวแทนตามกฎหมาย
    สำเนาต่าง ๆ
    ใบรับรองการลงทะเบียนเกี่ยวกับการเป็นผู้ปกครอง
    เอกสารทางราชการอื่น ๆ ที่สามารถใช้เพื่อยืนยันสิทธิ์ตัวแทนตามกฎหมาย
   2. เอกสารยืนยันตัวตนของผู้เป็นตัวแทน
    ใบขับขี่
    หนังสือเดินทาง
    บัตรประกันสุขภาพ
    ใบรับรองที่อยู่อาศัย
  4. ค่าธรรมเนียมในการแจ้งวัตถุประสงค์การใช้งานหรือการขอเปิดเผยข้อมูล
   1,000 เยนต่อคำขอ 1 ครั้ง
   (โปรดแนบธนาณัติทางไปรษณีย์พร้อมกับใบแจ้งหนี้ที่จะส่งมาด้วย)